- Hanigovský hrad - Nový hrad - Šarišský hrádok - maď. Újvár - lat. Wyuar, Wywar -
commenticia: Hejtman w sezení na Nowém Sariském zámku, nad starú cestú na miesto Bardejuw zwaném.
Novvm Castrvm
Hlavné činnosti:
I. Prvá fáza prác - výskumy a príprava na konzervačné a murárske práce
Termín: začiatok - marec 2013
ukončenie - máj 2013

1. Archeológický výskum:
- prejazdu brány cca 70 m3 (zahŕňa prejazd brány a predbránie v komisiou KPU vymedzenom rozsahu)
- exteriéru paláca -od nádvoria
2. Stavebno-historický výskum
- brána, predbránie, prejazd brány
3. Výnos materiálu do nádvoria hradu,Triedenie kameňa na kopy
4. Kosenie a čistenie hradného kopca a areálu hradu
5. Premostenie prechodu s predbránia do areálu hradu dreveným mostom „L“

II. Druhá fáza prác murárske práce
Termín: začiatok – jún 2013
koniec – september

A. Obranný múr
- Kaverna A – prvá fáza (exteriér) obranného múru,
- Kaverna C - (interiér) obranného múru ( v časti schodov ochodze)

B. Stena paláca (smer od nádvoria)
- Etapa I. Očistenie jadra a domurovanie líca deštruovanej časti
- domurovanie/spojenie steny paláca s nárožím
- Etapa II. Konzervácie a domurovania kaverny v plášti steny paláca,

C. Brána (konzervácia a obnova vykopaného muriva)

1. Domurovanie špaliet brány
2. Výroba a osadenie ramenátu
3. Rekonštrukcia záklenku brány
4. Osadenie a doplnenie gotického portálu brány
5. V prejazde brány (interier) - konzervácia a obnova obnaženého muriva (škárovaním, domurovaním)

Comments: (0)

No comments yet